Όροι Μισθωτηρίου Συμβολαίου

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμβολαίου

Η εκμισθώτρια, εκμισθώνει προς τον υπογράφοντα εφεξής καλούμενου «μισθωτή» το περιγραφόμενο στο συμβόλαιο αυτοκίνητο εφεξής καλουμένου «το μίσθιο αυτοκίνητο», υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
1) Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση και αφού το έλεγξε, το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του. Η εκμισθώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για κάθε είδους βλάβη ή ζημία του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μισθώσεως καθώς και για οιοδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά του μισθωτή.

2) Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το μίσθιο αυτοκίνητο στη άριστη κατάσταση στην οποίο το παρέλαβε στο σταθμό της εκμισθώτριας οπό τον οποίο το παρέλαβε και εντός του προβλεπόμενου οπό το συμβόλαιο χρόνου. Μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής η εκμισθώτρια δικαιούται να αναλάβει το μίσθιο αυτοκίνητο και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο και οποιοδήποτε τρόπο.

3) Το μίσθιο αυτοκίνητο απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιηθεί:

 • a. Για σκοπούς αντίθετους προς την κείμενη νομοθεσία
 • b. Γιο μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής
 • c. Για την ώθηση ή ρυμούλκηση οχήματος
 • d. Για συμμετοχή σε αγώνες αυτοκινήτων αυτοσχέδιων ή μη. συμπεριλαμβανόμενων των διαγωνισμών ταχύτητας, αναγνωρίσεως ολικών ή ειδικών διαδρομών ράλι, δοκιμών ανθεκτικότητας και δοκιμών μέγιστης δυνατής ταχύτητος.
 • e. Από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή/και ναρκωτικών ουιών.
 • f. Από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, πλην των ατόμων που υπογράφουν το παρόν καθώς και όσων αναφέρονται ειδικώς σε γραπτή ονομαστική κατάσταση που τυχόν υποβάλλει ο μισθωτής και εγκρίνει εγγράφως η εκμισθώτρια.
 • g. Για ταξίδια εκτός της νήσου Μήλου.
 • h. Για οποιαδήποτε διαδρομή σε οδούς μη ασφαλτοστρωμένους.

Η παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος άρθρου καθιστά το μισθωτή και κάθε τρίτο που υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιο, έκπτωτο παντός δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, και υπεύθυνο γιο την καταβολή πλήρους αποζημίωσης προς την εκμισθώτρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της.

4) Ο μισθωτής έλαβε γνώση ότι σε περίπτωση μη παραβίασης των όρων του παρόντος, καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία έναντι των εξής κινδύνων:

 • a. Θάνατος ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων μη επιβαινόντων του μίσθιου αυτοκινήτου μέχρι αναγραφόμενου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ποσού
 • b. Υλικές ζημιές τρίτων που προκλήθηκαν σε πράγματα μη ευρισκόμενο εντός ή επί του μίσθιου αυτοκινήτου μέχρι αναγραφόμενου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ποσού κατ’ ανώτατο όριο.

5) Ο μισθωτής περαιτέρω συμφωνεί να προστατεύει τα συμφέροντα της εκμισθώτριας και της ασφαλιστικής της εταιρείας, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μισθώσεως και υποχρεούται:

 • a. Να υποβάλλει άμεσα λεπτομερή αναφορά τηλεφωνικώς, στη συνέχεια δε γραπτώς κατά το συντομότερο δυνατόν, εκθέτοντας τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
 • b. Να ειδοποιεί αμέσως τις αστυνομικές ή/και Λιμενικές αρχές προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας τρίτων προσώπων και την περίθαλψη τυχόν τραυματιών.
 • c. Να μην παραδέχεται υπαιτιότητα ή ενοχή, καθώς και να μην υπογράφει έγγραφα που να ισοδυναμούν με παραδοχή υπαιτιότητας ή ενοχής.
 • d. Να λαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας προσώπων και μαρτύρων που εμπλέκονται με το ατύχημα.

6) Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει προς την εκμισθώτρια:

 • a. Το ημερήσιο πάγιο κόστος καθ’’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • b. Τη χιλιομετρική επιβάρυνση για τα χιλιόμετρα που διένυσε το μίσθιο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, βάσει της κατά χιλιόμετρο καθοριζόμενης τιμής μονάδας. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων προσδιορίζεται οπό το μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ). Σε περίπτωση μη λειτουργίας του μετρητή, η χρέωση πραγματοποιείται βάσει των χιλιομετρικών αποστάσεων του πραγματοποιθέντος ταξιδιού.
 • c. Την αξία των καταναλωθέντων καυσίμων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

7) Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για την αποτροπή της κλοπής του μίσθιου αυτοκινήτου, ευθυνόμενος ακόμα και για ελαφρά αμέλεια.

8) O μισθωτής απαλλάσσει διά του παρόντος την εκμισθώτρια από κάθε ευθύνη για την απώλεια ή καταστροφή οιοδήποτε περιουσιακού του στοιχείου, εγκαταλελειμμένου, αποθηκευμένου ή μεταφερομένου από τον ίδιο ή άλλο πρόσωπο εντός ή επί του μίσθιου αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μlσθωσης ή κατόπιν της επιστροφής του μίσθιου αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια. Ο μισθωτής περαιτέρω συμφωνεί να υπερασπίσει και αποζημιώσει την εκμισθώτρια έναντι κάθε απαίτησης τρίτου, βασιζόμενη ή απορρέουσα εκ τέτοιος απώλειας ή καταστροφής.

9) Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της συμβάσεως, γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία των μεταξύ των μερών.

10) Ο μισθωτής δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει επαρκή κινητή και ακίνητη περιουσία, ικανή να καλύψει οιοδήποτε απαίτηση της εκμισθώτριας, απορρέουσα από την παρούσα σύμβαση.

11) Σε περίπτωση οιασδήποτε ζημίας του μίσθιου αυτοκινήτου, ο μισθωτής υποχρεούται να το επισκευάσει αποκλειστικά με δαπάνες του, σε συνεργείο της επιλογής της εκμισθώτριας.

12) Σε οιασδήποτε περίπτωση ζημιάς του μίσθιου αυτοκινήτου, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ήμισυ του μισθώματος, για όσες ημέρες το μίσθιο αυτοκίνητο παραμείνει στο συνεργείο.

13) Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι είναι ισχυροί και θεωρούνται ουσιώδεις.

14) Ρητά συν ομολογείται ότι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση -όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, με την κατάρτιση, την ισχύ, την εκτέλεση ή την ερμηνεία της- ή τυχόν τροποποιήσεις αυτής καθίστανται τα Δικαστήρια του Πειραιά, ως εφαρμοστέο δε δίκαιο συμφωνείται το Ελληνικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα μέρη θα επιδιώξουν τη διευθέτηση διαφορών με αμοιβαία συναίνεση και καλή πίστη.